Komunikacja z akcjonariuszami

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki pod firmą DIFIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, po raz drugi informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 08.01.2021 r. na godzinę 10.30. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz zatwierdzania porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 23.10.2020 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością DIFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji i nie będą one odebrane do czasu ukończenia Zgromadzenia.
Stosownie do art. 560 § 2 ksh Zarząd przedstawia istotne elementy treści planu przekształcenia: a) Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: DIFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, który dzielić się będzie na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy; b) wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 01.09.2020 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 01.09.2020 r., wynosi 5.218.074,70 zł zł; c) w zamian za 5.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, każdy dotychczasowy jej akcjonariusz otrzyma 1 udział o wartości nominalnej 500,00 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki przekształconej.
Akcjonariusze mają prawo przeglądać w lokalu Spółki, w dni robocze w godzinach 8.00-16.00, plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów. Zarząd DIFIN SA.


Zarząd Spółki pod firmą DIFIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 stycznia 2021 r., na godzinę 1030. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz zatwierdzania porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 23.10.2020 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością DIFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji i nie będą one odebrane do czasu ukończenia Zgromadzenia.
Stosownie do art. 560 § 2 ksh Zarząd przedstawia istotne elementy treści planu przekształcenia:
a) Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: DIFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, który dzielić się będzie na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
b) wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 1.09.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.09.2020 r., wynosi 5.218.074,70 zł;
c) w zamian za 5.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, każdy dotychczasowy jej akcjonariusz otrzyma 1 udział o wartości nominalnej 500,00 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki przekształconej.
Akcjonariusze mają prawo przeglądać w lokalu Spółki, w dni robocze, w godzinach 800-1600, plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.

Zarząd DIFIN SA

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub napisz do nas e-mail: redakcja@difin.pl tel. 22 851 45 61 wew. 123

Jesteśmy w ministerialnym wykazie wydawnictw naukowych

Więcej